Etiopia-tmosconi-989201bw

Tonino Mosconi, TOASTING COFFE IN DAWRO KONTA MISSION, Etiopia